ikona
O Stowarzyszeniu
Cele i historia, działalność, dokumenty i programy
Cele i historia
Stowarzyszenie powstało uchwałą członków założycieli w dniu 2 lipca, a już 8 sierpnia 2007 roku uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się w efekcie rozmów mieszkańców Gostynia zatroskanych losem okrutnie traktowanych i bezdomnych zwierząt. Wśród nich były osoby, które już wcześniej pomagały psom z gostyńskiego przytuliska na ul. Nad Kanią.

Celem naszego Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw franciszkańskich. Stowarzyszenie realizuje je poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za ochronę zwierząt oraz środowisko naturalne. Organizuje działania i włącza się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania, inicjuje i wspiera projekty dotyczące identyfikacji zwierząt. Nawiązuje współpracę z placówkami oświatowymi z zakresu wychowania dzieci i młodzieży w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne. Chcemy propagować działalność naszego Stowarzyszenia wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu a także młodzieży szkolnej, popularyzować idee szacunku dla zwierząt i przeciwstawiać się przedmiotowemu ich traktowaniu.
Stare schronisko,
ul. Nad Kanią
Stare schronisko,
ul. Nad Kanią
Stare schronisko,
ul. Nad Kanią
Laur Gostynia
Laur Gostynia
fotofotofotofotofoto
Działalność
   Działania w zakresie wolontariatu
współpraca ze schroniskiem w Dalabuszkach:
opieka nad kotami i psami w schronisku, wsparcie materialne w leczeniu i transporcie do lecznic weterynaryjnych,
codzienne spacery z psami ze schroniska,
przygotowywanie zwierząt do adopcji,
poszukiwania odpowiedzialnych domów adopcyjnych i domów tymczasowych,
organizacja „Drzwi otwartych” w schronisku,
opieka nad bezdomnymi kotami na gostyńskich osiedlach i działkach,
organizacja szkoleń wolontariuszy,
propagowanie działalności stowarzyszenia i schroniska w Dalabuszkach w szkołach i środowisku lokalnym.
   Działania w zakresie edukacji
dotyczącej opieki nad zwierzętami oraz reagowania w przypadku znęcania się nad zwierzętami poprzez:
zajęcia w placówkach oświatowych,
konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne, filmowe („Bądź jak święty Franciszek”, „Przywiąż psa do siebie – nie do budy”, „Nasi bracia mniejsi – pomoc, odpowiedzialność, przyjaźń”),
organizacja imprez dla społeczności lokalnej („Dzień Wolontariusza”, „Koci bal”, „Dzień Psa”),
organizowanie spotkań z ludźmi zajmującymi się zawodowo zwierzętami.
   Interwencje w sprawach krzywdzenia zwierząt
wyjazdy grupy interwencyjnej NOE w miejsca, gdzie w sposób drastyczny łamie się prawa zwierząt,
troska o los zwierząt w cyrku (nagranie filmu „Krzyś i Tygrysek”).
   Akcje sterylizacji i kastracji zwierząt
której celem jest ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, by uniknąć bezdomności psów i kotów, przepełnionych schronisk i często bestialskiego uśmiercania zwierząt.
   Udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach prozwierzęcych
„Marsz (NIE) milczenia” w Poznaniu wyrażający sprzeciw przeciw krzywdom wyrządzonym przez człowieka zwierzętom,
„Zerwijmy łańcuchy” w Gostyniu, Krobi, Pisakach,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla Bezdomnych Psów w Śremie,
„Cyrk Bez Zwierząt” – kampania mająca na celu zwrócenie uwagi na okrutny los więzionych dla rozrywki człowieka zwierząt oraz doprowadzenie do prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terenie Polski.
Sprawozdania organizacji pożytku publicznego
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 obowiązkowe dla organizacji pożytku publicznego zostały opublikowane w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Narodowego Instytutu Wolności. W wyszukiwarce wystarczy tylko wpisać nasz numeru KRS 0000286069.
STRONA INSTYTUTU
Gminne programy zapobiegania bezdomności
Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11 ust. 1). Odławianie bezdomnych zwierząt może odbywać się wyłącznie na podstawie corocznie podejmowanej przez radę gminy do dnia 31 marca uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Programy zapobiegania bezdomności gmin powiatu gostyńskiego w roku 2020:
Schronisko dla zwierząt: Dalabuszki 38a, 63-800 Dalabuszki

609 184 745, 785 391 832
schronisko@stowarzyszenienoe.pl